torsdag, september 11, 2014

Hæren melder ud om reservens fremtid - og grej

Lærer fra HO underviser reserveofficerer i taktik i forbindelse med stabsarbejdet ved en brigadestabsøvelse, april 2013. Premierløjtnanten yderst til venstre fungerer som brigadens stabschef, hvor hans kolleger udfylder rollerne som specialister i henholdsvis artilleri, ingeniørtjeneste, logistik og så videre. Tre måneder senere var der eksamen og udnævnelse til kaptajn af reserven.
Reservens fremtid. Hærens Operative Kommando har udsendt et nyhedsbrev, der i detaljer beskriver Hærens nye struktur, nye våben- og udrustningsanskaffelser samt ikke mindst, i hvilken rolle reserven og dens officerer forestilles brugt i fremtiden. Bortset fra den markante beslutning, at uddannelsen over det subtaktiske niveau (fra løjtnant til premierløjtnant af reserven) er sat i bero (midlertidigt, siger man), er perspektiverne efter min mening ikke alt for dystre. Med tilladelse bringer vi her nyhedsbrevet i dets fulde længe. Det er interessant læsning for de, der selv er i reserven, men også for resten af Forsvarets ansatte, skal det være min påstand: at officerer går ind og ud af den faste struktur bliver noget, vi kommer til at se meget mere til. Og så er der det om det nye grej!

/Thorbjørn Hein

Bilag til HOK skr. 2008/001332-964568


NYHEDSBREV TIL HÆRENS RESERVEENTITETER

SEPTEMBER 2014

INDLEDNING
HOK vil hermed gerne introducere dette første nyhedsbrev til Hærens Reserveentiteter og håber, at det vil styrke kommunikation mellem HOK og entiteterne. Nyhedsbrevet omfatter en række aktuelle emner, der er relevante for hærens personel af reserven.


STRUKTURTILPASNINGER
Hæren har været igennem følgende strukturtilpasninger siden årsskiftet:
·     Stab Danske Division og stab 1. brigade forblev i Haderslev og stab 2. brigade forblev i Slagelse.
·     Den Kongelige Livgarde i Høvelte videreføres stort set uden ændringer. Regimentet har en kampbataljon og en kadrebataljon, som tilknyttes 2. brigade, og sin egen uddannelsesbataljon. Regimentets Vagtkompagni, Tamburkorps og Musikkorps gør forsat tjeneste på Gothersgades Kaserne i København.
·     Gardehusarregimentets i Slagelse videreføres stort set uden ændringer. En kampbataljon, en kadrebataljon og en uddannelsesbataljonen tilknyttes 2. brigade. Opklaringsbataljonen på Bornholm tilknyttes 1. Brigade. Regimentets egen Hesteeskadron uddanner forsat værnepligtige.
·     Jydske Dragonregiment i Holstebro videreføres stort set uden ændringer. En kampbataljon, en kadrebataljon, der danner rammen for Hærens kampvognskapacitet, og en uddannelsesbataljon tilknyttes 1. brigade. Prinsens Musikkorps forblev i Skive.
·     Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center i Skive fik tilført kapaciteter og personel fra Flyvevåbnets Combat Support Wing, som styrker den værnsfælles struktur ved regimentet.
·     Telegrafregiment, Forsvarets Føringsstøttecenter i Fredericia og Haderslev blev sammenlagt med Flyvevåbnets Eskadrille 615, som styrker den værnsfælles struktur ved regimentet. Slesvigske Musikkorps forblev i Haderslev. Aktiviteterne i Fredericia samles på Ryes kaserne, idet Bülows kaserne lukkes.
·     Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter i Aalborg modtog en række opgaver fra Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) i Vordingborg, som blev nedlagt. Fra DANILOG er Movement Control opgaver overført til en ny værnsfælles enhed, Joint Movement & Transportation Organization (JMTO), der er placeret ved Flyvertaktisk Kommando i Karup, mens genforsyningen af udsendte enheder er overført til Forsvarets Depot og Distribution i Skrydstrup. Opstilling og uddannelse af Nationale Støtteelementer blev overført til Trænregimentet, men gennemføres ved 4. Nationale Støttebataljon, der forblev i Vordingborg. Endvidere vil Hærens, Flyvevåbnets og Søværnets militærpolitienheder blive samlet i en værnsfælles kapacitet i rammen af Trænregimentet.
·     Hærens Kamp- og Ildstøttecenter blev oprettet i Oksbøl og udgør stort set Hærens Kampskole suppleret med 1. Danske Artilleriafdeling fra det tidligere Danske Artilleriregiment.
·     Hærens Efterretningscenter blev oprettet i Varde med bidrag fra en række myndigheder, mens kernen kom fra det tidligere Danske Artilleriregiment. Elektronisk Krigsførelseskompagniet er underlagt centret, men forbliver i Fredericia.
·     Hærens Officersskole blev underlagt Forsvarsakademiet ved årsskiftet sammen med de øvrige officersskoler.
·     Hærens Sergentskole forlod Sønderborg Kaserne, der blev lukket, og flyttede til Varde.  
·     Jægerkorpset overføres senere jf. forliget til en ny specialoperationskommando.


I lyset af disse ændringer er følgende nye afmærkninger besluttet:
·         Alle tidligere artillerister anlægger sort baret med Danske Artilleriregiments eksisterende afdelingsmærke.
·         Hærens Kamp- og Ildstøttecenter anlægger Hærens Kampskoles afdelingsmærke, med mindre der forrettes tjeneste ved 1. Danske Artilleriafdeling.
·         Hærens Efterretningscenter anlægger grøn baret med et nyt mærke – der tilgår.
·         Nyt personel ved Trænregimentet anlægger trænregimentets afdelingsmærke.
·         Vordingborg garnison anlægger Falsterske Fodregiments afdelingsmærke.
·         Telegrafregimentet anlægger blå baret – forventet fra 1. juli 2014. 

Ny værnsfælles kommando:
Forsvarskommandoen og de tre operative kommandoer samles i en værnsfælles forsvarskommando dette efterår. Direkte under forsvarschefen og viceforsvarschefen sideordnes syv stabe, der placeres i hhv. København, Karup, Aalborg og Nuuk.
De syv stabe omfatter:
·         Udviklings- og Kontrolstaben – placeres med elementer i København og Karup.
·         Operationsstaben – placeres med elementer i København og Karup.
·         Hærstaben – placeres i Karup.
·         Marinestaben – placeres i Karup.
·         Flyverstaben – placeres i Karup.
·         Specialoperationskommandoen – placeres i Aalborg.
·         Arktisk Kommando – placeres i Nuuk.
Førerne af diverse stabe og underliggende afdelinger blev udpeget den 29. august 2014.

HR DELSTRATEGI 9 - HJEMMEVÆRNETS FRIVILLIGE OG PERSONEL AF RESERVEN
Delstrategien blev fremlagt for forligskredsen den 28. august 2014. HOK ser frem til at informere nærmere om delstrategien og de afledte konsekvenser for Hærens reserveentiteter – når den skal implementeres.

JOBPORTALEN
Forsvarets Personeltjeneste slår alle ledige stillinger for reservepersonel op på deres internetbaserede jobsite.
Det er muligt, at oprette en personlig jobagent på det nye jobsite www.forsvaret.dk/job, som giver dig besked, når der er nye jobmuligheder indenfor de områder, der interesserer dig. Når du opretter jobagenten, skal du udfylde en række kriterier, som eksempelvis stillingskategori og geografi. Herefter får du en mail, når der er et ledigt job, som matcher dine kriterier. 


AFSKAFFELSE AF BEDØMMELSESRÅD
Forsvarskommandoen nedlagde Forsvarets bedømmelsesråd den 12. marts 2014. "Bedømmelsesrådenes rolle er overflødiggjort med overgangen til et ansøgningsbaseret bemandingssystem, hvor afklaring af egnethed til udnævnelse i stedet sker som led i en ansættelsesproces med gennemførelse af samtaler i et ansættelsesudvalg", skrev Forsvarsministeriet i sin begrundelse for at ophæve cirkulære om bedømmelsesråd inden for forsvarschefens og hjemmeværnsledelsens område.

HOK forventer, at Forsvarets Personeltjeneste snarest får implementeret et nyt system til erstatning af bedømmelsesrådene.  Dette skal bl.a. ses i lyset af en række ansøgninger om geledudnævnelser ligger og venter på denne afgørelse før de kan færdigbehandles.

AFLYSNING AF GRUND- OG VIDEREUDDANNELSER FOR RESERVEOFFICERER I 2014
Den 2. maj 2014 modtog HOK følgende direktiv fra Forsvarskommandoen.

Grund- og videreuddannelsesforløb for reserveofficerer i 2014 aflyses. Aflysningen skal ses som en konsekvens af, at Forsvaret som følge af strukturelle tilpasninger med mere ikke har behov for gennemførelsen af de nævnte uddannelser i 2014.
Aflysningen medfører konkret, at:
·     Grunduddannelsen for reserveofficerer i Hæren og Flyvevåbnet aflyses i2014.
·     Videreuddannelses trin I og trin II for officerer af reserven aflyses i 2014.

Den igangværende implementering af taktisk kursus for reserveofficerer ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter fortsættes i 2014, idet uddannelsen betragtes som en nødvendig forudsætning for geledudnævnelse af løjtnanter af reserven til premierløjtnanter af reserven.

Ikke noget af det her i år. Udnævnelse til KN-R, 2013.
Forsvarskommandoen understreger, at der er tale om en midlertidig foranstaltning
begrundet i manglende strukturelt behov, samt at uddannelserne for reserven på sigt vil blive integreret i uddannelserne for de fastansatte.

Hvad angår videreuddannelsestrin I og II for reserveofficerer, er det Forsvarskommandoens hensigt, at disse uddannelser på sigt vil blive nedlagt og i stedet erstattet af Forsvarets nye videreuddannelseskoncept, der omfatter alle kategorier af officerer. Den endelige beslutning herom afventer anbefalingerne i den igangværende analyse af Forsvarets fremtidige anvendelse af personel af reserven. Det er dog allerede nu muligt for officerer af reserven at søge om optagelse på Forsvarets nye videreuddannelseskurser og Master i Militære Studier på lige vilkår med Forsvarets øvrige ansatte.

OPSTART AF TAKTISK KURSUS FOR RESERVEOFFICERER
Kurset er en kombination af fjernundervisnings- og tilstedeværelsesmoduler og ledes af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl.
Kurset kan ansøges af hhv. officerer af reserven efter 2009-ordningen, som har forrettet mindst 2 års tilfredsstillende tjeneste og meriterede officerer af reserven, der blev anbefalet kurset i forbindelse med meriteringen. Kurset er et af kriterierne for udnævnelse til premierløjtnant af reserven[1] og en forudsætning for senere optagelse på videreuddannelseskurser.
Kursets omhandler taktik og føringsvirksomhed og giver viden og forståelse for:
·         panserinfanterikompagniet indsættelsesmåder og kampbataljonens kampmåder, herunder anvendelse af tildelte kampstøttekapaciteter
·         overvejelsesmetodik til udfærdigelse af kompagnichefens plan for løsning af en operativ opgave.
·         kampbataljonens stabsarbejde, således at officeren under vejledning kan indgå i dette.
Kurset omfatter 12 ugers fjernundervisning
og 2 tilstedeværelsesmoduler, hver af en
uge, fordelt over 7 måneder.

Det første hold gennemgår uddannelsen
 fra primo april til medio oktober i år.


UDENLANDSKE KURSER
Hærens Operative Kommando overtog ved årsskiftet forvaltningen af deltagelse i udenlandske kurser for personel af reserven fra Hæren. Sagsbehandler er major Glenn Press-Hansen, KPU03 – telefon: 72 82 13 83. 

ETABLERINGEN AF JMTO
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) forestår alle ansøgningsprocedurer omkring diplomatiske tilladelser til besøg, bæring af uniform, indførelse af våben og udrustning og/eller kørsel i udlandet[2].
Alle nødvendige skemaer og formularer er tilgængelige via JTMO FIIN hjemmeside. JMTO modtager og kontrollerer, at skemaer og formularer er korrekt udfyldt. Herefter fremsender JMTO de respektive skemaer og formularer via de(n) danske ambassade(r) til de(t) lande(e), der skal besøges eller blot transiteres. Det skal indskærpes, at den generelle ansøgningsfrist på 25 arbejdsdage før udrejse skal overholdes. 

ERFARINGSUDVEKSLING OMKRING DIREKTIVGIVNING
2. Brigade har udsendt et nyt internt direktiv for uddannelse og anvendelse af brigadens reserveentitet. Direktivet dækker bredt og omfatter bl.a. organisation, personale-administration, uddannelsesansvar, opgaveløsninger og resursefordeling.
HOK vil anbefale Hærens myndigheder til at læse direktivet og herigennem får inspiration til at udvikle et lignende direktivhierarki for deres egen reserveentitet.
Direktivet er tilgængeligt via FIIN på 2. brigades hjemmeside under direktiver og øvrige direktiver. 

HVAD FOKUSERER HOK PÅ INTERNATIONALT?
Der er ikke planlagt nye, større opgaver, idet Hæren opfatter overgangen fra den nuværende ISAF-mission til Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan som en naturlig videreførelse af de seneste års engagement i landet.  I øjeblikket nedbygges det nuværende bidrag i Helmand. Herefter forventer Hæren, at der maksimalt udsendes op til 80 personer i forskellige roller i Kabul-området.

I modsætning til udsendelse i NATO-operationer refunderes dele af de nationale udgifter af FN. Dermed bliver disse bidrag relativt billigere pr. mand. Den oparbejdede ekspertise og de indhentede erfaringer fra Irak og Afghanistan har gjort, at en dansk kampenhed i fremtiden sandsynligvis indsættes med en større støtte- og kampstøttestruktur, end FN umiddelbart er villig til at støtte økonomisk. Det bliver derfor formentlig ved sådanne bidrag en merudgift, som Danmark kommer til at dække selv.

Det kan ikke udelukkes, at NATO beslutter, at situationen i Kosovo i 2014 ikke er moden til overgang til GATE 3 – og det vurderes mindre sandsynligt, at Danmark vil trække det relativt begrænsede bidrag hjem, før NATO generelt lukker KFOR missionen.

GREJ PÅ VEJ
Hæren har i dette forlig en stribe større og mindre anskaffelser undervejs fra nye pansrede mandskabsvogne og nyt 155mm artillerisystemer til nye pistolhylstre.

I 2013 startede Hæren på:
·         Implementeringen af UNIFORM M/11 i Multiterrænsløring, vores nye hjelm (COBRA) samt vores nye personlige beskyttelsesudrustning (TYR). I samme forbindelse kommer der nye støvler i brune farver. Forsvaret har anskaffet i alt 4 typer uniformer – to lette og to tunge modeller.

·       Ibrugtagning af vores nye taktiske lys/laser (DBAL-3) som afløser for vores tidligere udgaver. Lys/laseren er våbenmonteret og kan bruge som bl.a. måludpegning med rød laser og som IR-laser til mørkekamp sammen med vores natbriller. Laseren er også påtænkt anvendt på vores øvrige våbenfamilie – herunder vores nye Lette Maskingevær (M60-E6).

·         Geværopdatering af 5.56mm GV M/10, hvori der indgår en række muligheder for at skytten kan tilpasse våbnet efter egne præferencer og ergonomi.

I 2014 forventer Hæren:
·          Ibrugtagning af nyt Let maskingevær (US M60/E6). Der er anskaffet ca. 700 stk. nye LMG til det afsiddede infanteri – som afløser for LMG M/62. Sidstnævnte fortsætter som maskin­gevær på køretøjerne.
·          Ibrugtagning af ny CBRN-dragt, som afløser for nuværende dragter i M/84 sløringsmønster. Minder meget om Uniform M/11. Der anskaffes også nye detektorer.
 
·          Ny under- og mellembeklædning. Vi forventer at kunne påbegynde ibrugtagning ULT 2014/primo 2015 af ny under- og mellembeklædning til enkeltmand som afløser for nuværende. Afhænger dog af bl.a. tidspunkt for kontraktindgåelse.

I 2015 forventer Hæren:
·         Ibrugtagning af et nyt oppaknings- og bæresystem. Vi forventer at kunne påbegyn­de ibrugtagning i 2015 af nye rygsække (en stor og en lille rygsæk) samt en ny paktaske til enkeltmand som afløser for nuværende. Afhænger dog af bl.a. tidspunktet for kontraktindgåelse. Heri også nye tilbehørs- og udrustningstasker i multiterrænsløring. Sidstnævnte tasker kan evt.. ibrugtages allerede i 2014.

·         Ibrugtagning af en ny håndkikkert til førere som afløser for nuværende modeller.

·         Ibrugtagning af en ny sigtemiddelspakke til hærens finskytte­våben, tunge og lette maskingeværer (særligt vores nye LMG), dysekanon m.fl. Pakken vil forventeligt indeholde dagssigte, termiske sigtemidler og evt. en ballistisk computer, som modulært kan monteres sammen med eksisterende sigter på våbenet. Der er endvidere behov for at anskaffe en ny laserafstandsmåler samt et termisk natsigte til dysekanon og tungt maskingevær, som modu­lært kan monteres ovenpå eksisterende dagsigte.

Set i lyset af ovenstående mange forbedringer til den enkelte soldat, er det – rent udrustnings, påklædnings- og våbenteknisk – svært at bevare pessimismen :-)

HÆRENS NYE KOMMUNIKATIONSPOLITIK
På vegne af chefen for Hærens Operative Kommando er Hærens kommunikationspolitik 2014 – 2017 implementeret. Det er generalens mål at styrke den interne kommunikation, men også at fortælle omverdenen, at Hæren er relevant og moderne. Politikken sætter rammerne og sigtepunkterne for kommunikationen i og om Hæren med tyngde til en bedre intern kommunikation.
Uddrag fra kommunikationspolitikken:
·     Vi er imødekomne og offensive.
·     Vi udtaler os, hvor det er relevant.
·     Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt.
·     Vi udtaler os med respekt for Hæren og vores kolleger.
·     Vores kommunikation støtter de opgaver, vi løser.
·     Vores handlinger er vores bedste kommunikation.

HÆRENS 400 ÅRS JUBILÆUM
Hele året afholdes en række jubilæumsarrangementereller arrangementer, hvor jubilæet er integreret. Der er følgende større arrangementer i efteråret:
·     01-07 SEP        Kulturuge i Varde.
·     05 SEP            Flagdag.
·     06 SEP            Åbent hus på Kastellet.
·     13 SEP            Galla Horseshow og åbent hus på Gardehusarkasernen (Slagelse).
·     20 SEP            Åbent hus på Vordingborg Kaserne.
·     24 SEP            Jubilæumskoncert i Københavns Opera.
·     27 SEP            Jubilarstævne for veteraner på Dragonkasernen (Holstebro).                       
·     10 OKT            Kulturnat i København
·     31 OKT            Fødselsdagsparade, 335 år på Dragonkasernen (Holstebro).
·     06 NOV            Markering af ingeniørtroppernes 330 års fødselsdag i Skive.
·     15-23 NOV       Udstilling om ”Fynske Compagnie” i Odense.
·     17 NOV            Gardehusarregimentets 400 års dag i Slagelse.


Det skal bemærkes, at HOK ikke har afsat indkommanderingsdage eller andre ydelser til deltagelse i disse primært offentlige gratisarrangementer. 

AFSLUTNING
HOK vil gerne ønske alle et godt efterår. Næste nyhedsbrev udsendes når der er mere nyt om HR delstrategi 9 og andre relevante emner for Hærens Reserveentiteter.
[1]     Løjtnanter af reserven med sprogofficersuddannelsen eller erfaringer fra internationale operationer kan, efter en konkret individuel vurdering, få dispensation fra dette udnævnelses- og optagelseskriterie.
[2]    Det skal bemærkes, at der er forskellige regler for kørsel i Tyskland, som stadigvæk er opdelt i Vesttyskland og Østtyskland for så vidt angår diplomatiske tilladelser.                     

Ingen kommentarer: