fredag, august 11, 2006

Ørum II

Vi har fået tilsendt:

Jeg bemærkede at I havde et billede af Onkel Ø, som så lidt træt ud. Nu synes jeg jo, at man ikke skal udstille folk i deres få svage stunder, så her er et par stykker, hvor han er mere livlig :-)

Morten H. Nielsen

- så skulle Ørum være ydet retfærdighed! Eller noget?

Hein

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Så er der kommet brev fra bestyrelsen af Nijmegen marchenNijmegen, 11 August 2006

Dear walker,

On Wednesday July 19th I have promised you to inform you by means of a letter, and answer the questions that you might have after the cancellation of the 90th Four Days Marches on Tuesday July 18th, 2006.

The decision to cancel the Four Days Marches has been taken by the Four Days Marches Board, after consulting the mayor of Nijmegen, the operational medical forces as well as the police and fire department. A very hard decision that was made on the basis of the experiences of the first day, in combination with the knowledge that the capacity limits of the medical forces had been reached and the even more unfavourable weather forecast for the upcoming days.
Other solutions, such as shortening of the routes, starting earlier or cancellation of one walking day could not ensure the safety of the walkers to the Board.
The combination of police responsibilities for both the Four Days Marches and the ‘Vierdaagsefeesten’ (festivities in the city of Nijmegen in the week of the Four Days Marches), prevents the possibility to start earlier than 04.00hrs.

The decision-making concerning the continuation of the ‘Vierdaagsefeesten’ is the responsibility of the ‘Actief Comité Binnenstad Nijmegen’ (ACBN or active committee Nijmegen city center), which is the organizer of the ‘Vierdaagsefeesten’, and the Mayor of Nijmegen, who is responsible for Public Order and Safety.

We understand that you have various questions with regard to the registration fee for the 90th Four Days Marches, the medal, or the registration for 2007. We would like to answer these questions as thoroughly as possible in this letter.

The Board has decided that special rules will be applicable to the registration in 2007.
It has been decided that all walkers that have this year started the first walking day (Tuesday), may register in the first registration period. Their participation in the 91st Four Days Marches is thus guaranteed. It is not relevant whether you have successfully finished the first day or not.
At the end of this year the new Rules and Regulations for the 91th Four Days Marches in 2007 will be published, among others on our website www.4daagse.nl. Everyone that is eligible for registration in the first registration period will receive, like in the previous years, notice by post or email. Please make sure to inform us of any address changes, in both your email as well as postal address.

Medal
The Board believes the Four Days Marches medal can only be awarded when the four walking days have been successfully completed.
The many reactions that we have received from walkers show that you support this viewpoint, but would highly appreciate a souvenir of this jubilee edition that has ended prematurely.
The Board supports this thought, and would like to give every participant of the 90th Four Days Marches such a souvenir. A souvenir that you might carry on the ribbon of your Four Days Marches medal or attach to your clothing.

Registration fee
The Board has discussed a refund of the registration fee for a long time. Despite the fact that the rules and regulations deny restitution, compensation has been thought of. Nevertheless, the whole organization of the 90th Four Days Marches has been realized, the first day has even been walked. All the costs, that are to a large extent financed by the registration fees, have also been made.
In short, the Board has finally decided to maintain the Rules and Regulations and not refund the registration fee, but grant you a special souvenir for this 90th edition of the Four Days Marches.
Furthermore, everyone who has started on Tuesday July 18th, will be given the opportunity to register early in 2007.
Every participant that has requested a certificate (and has paid € 7.50 extra next to the registration fee) will receive a refund for this requested certificate.
If you live outside the Netherlands, we kindly ask you to send us (by mail or e-mail) your account number, BIC and IBAN-code (only for Europe) with reference to your name and date of birth. Without these data refund is not possible.

In the fall we will send you the souvenir by post, together with a sticker of the 90th Four Days Marches. If you wish, you may use this sticker to note the walked kilometres in your Walker Passport.

On behalf of the Board I hope to have informed you sufficiently for the time being. Of course you may always contact us by email (4daagse@knblo-nl.nl) for further information or any questions.
I advise you to regularly check our website www.4daagse.nl. New information and further developments will be published, among others, on our website.

Last but not least I would like to take the opportunity to address a special word of thanks to all those who have, by telephone, post or email, sent us supportive reactions and suggestions for improvement. These reactions have strengthened the Board in the decisions they have taken.

With kind regards,
On behalf of the Board of Stichting DE 4DAAGSE

Wim Jansen

Anonym sagde ...

Hej IgenHer er så brevet i dansk oversættelse. (det kan godt være at der er røget en enkelt unøjagtighed eller to med, men det gik hurtigt)Nijmegen den 11 august 2006Kære GængerOnsdag den 19. juli lovede jeg at informere Dem vha. et brev, og svare på de spørgsmål som De måske har efter aflysningen af den 90. 4dagsmarch, tirsdag den 18. juli 2006Beslutningen om at aflyse 4dagsmarchen er taget af bestyrelsen for marchen, efter at have konsulteret borgmesteren i Nijmegen, sanitetstjenesten såvel som politi og brandvæsen. En meget svær beslutning som blev taget på baggrund af den første dags oplevelser, i kombination med kendskabet til at sanitetstjenesten havde nået grænsen for deres kapacitet og kendskabet til vejrudsigten for de næste dage, der var endnu mere ugunstig.

Andre løsninger, så som afkortning af ruterne, tidligere start eller aflysning af en enkelt dag kunne ikke, i bestyrelsens øjne, garanterer gængernes sikkerhed.

Kombinationen af politiets ansvar, både overfor marchen såvel som byfesten, forhindrer muligheden for en tidligere start end 04:00Beslutning om fortsættelse af ’Vierdaagsefeesten’ (byfesten) ligger hos ‘Actief Comité Binnenstad Nijmegen’ (ACBN eller aktiv komité Nijmegen city center), som er organisator af ’Vierdaagsefeesten’, og borgmesteren, som har ansvaret for orden og sikkerhed.Vi forstår at De har forskellige spørgsmål, med hensyn til deltagelsesgebyret for den 90. 4dagsmarch, medaljen, eller tilmelding 2007. Vi vil gerne besvare disse spørgsmål så uddybende som muligt i dette brev.Bestyrelsen har besluttet at særlige regler vil gælde for tilmeldingen i 2007.

Det er besluttet at alle gængere der er startet på dette års første dag (tisrdag), kan tilmelde sig i den første tilmeldingsperiode. Deres deltagelse i den 91. 4dagsmarch er derfor garanteret. Det er lige meget om De har gennemført den første dag eller ej.

I slutningen af dette år vil de nye regler og bestemmelser for den 91. 4dagsmarch i 2007 blive offentliggjort, bl.a. på vores hjemmeside www.4daagse.nl . Alle som kan tilmelde sig i første tilmeldelsesperiode vil modtage, som i tidligere år, besked pr. e-mail eller post. Informer os venligst om adresseændringer, både mht. e-mail såvel som postadresse.Medalje

Bestyrelsen mener at Medaljen kun kan tildeles når de fire dage er gennemført med succes.

De mange reaktioner, som vi har modtaget fra gængere, viser at I støtter dette synspunkt, men gerne vil have em souvenir fra dette års jubelæumsmarch som blev afsluttet før tid.

Bestyrelsen støtter denne tanke, og vil gerne give hver deltager i den 90. 4dagsmarch sådan en souvenir.

En souvenir som De kan bære på båndet til Deres medalje eller sætte på Deres tøj.Tilmeldelsesgebyr

Bestyrelsen har diskuteret en tilbagebetaling tilmeldingsgebyret i lang tid. Selv om reglerne og bestemmelserne nægter tilbagebetaling, er kompensation blevet overvejet. Dog har hele organisationen bag 4dagsmarchen har været sat i gang og den første dag er endda blevet gået. Alle omkostninger, som er finansieret af tilmeldingsgebyret, er for den største dels vedkommende blevet afholdt.

I korthed, bestyrelsen har besluttet at følge regler og bestemmelser og ikke tilbagebetale tilmeldelsesgebyret, men tildele Dem en speciel souvenir for den 90. 4dagsmarch.

Yderligere, enhver der startede tirsdag den 18 juli vil få mulighed for at tilmelde sig tidligt i 2007.

Alle deltagere som har bestilt et diplom (og som har betalt 7,50 euro ekstra udover tilmeldelsesgebyret) vil modtage en refundering af dette beløb

Hvis De bor udenfor Holland, beder vi dem venligst sende os (pr. post eller e-mail) Deres kontonr., BIC og IBAN-code (kun Europa) med reference til Deres navn og fødselsdato. Uden disse oplysninger er refundering ikke mulig.I efteråret vil vi sende Dem, Deres souvenir pr. post, sammen med en 90. 4dagsmarch sticker, Hvis De ønsker det kan de bruge denne sticker til at notere de gåede kilometer i Deres ”Walker Passport” (stempelbog)På bestyrelsens vegne håber jeg at have informeret Dem tilfredsstillende, foreløbigt. Selvfølgelig kan De altid kontakte os via e-mail (4daagse@knblo-nl.nl) for yderligere oplysninger og spørgsmål.

Jeg råder Dem til regelmæssigt at besøge vores hjemmeside www.4daagse.nl Nye informationer og oplysninger vil bliver offentliggjort, bl.a. på vores hjemmeside.Til sidst, men ikke mindst vil jeg gerne benytte lejligheden til at udtale en særlig tak til alle de som, via telefon, post og e-mail, har sendt os støtte og forslag til forbedringer. Disse reaktioner har bestyrket bestyrelsen i deres beslutning.Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegneWim Jansen

Formand.ja så skulle det jo være på plads.

BRK